Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/12/2018 43,818,047
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 02/12/2018

45,227,814

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 94%