Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/11/2018 47,226,156
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 28/11/2018

48,098,250

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%