Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/11/2018 41,219,305
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 25/11/2018

48,273,602

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%