Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/11/2018 51,564,671
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 21/11/2018

48,981,943

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%