Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/11/2018 45,898,083
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 18/11/2018

48,793,692

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%