Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/11/2018 49,563,328
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 17/11/2018

48,964,022

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%