Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/11/2018 52,271,846
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 15/11/2018

48,700,623

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%