Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/11/2018 45,564,204
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 10/11/2018

48,549,512

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%