Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/11/2018 43,556,325
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 04/11/2018

46,740,175

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92%