Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/11/2018 46,537,957
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 03/11/2018

47,801,459

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 94%