Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/11/2018 48,208,826
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 02/11/2018

48,433,210

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%