Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/10/2018 50,784,830
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 30/10/2018

50,619,414

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%