Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/10/2018 43,398,464
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 28/10/2018

50,637,197

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%