Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/10/2018 49,850,191
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 24/10/2018

50,871,904

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%