Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/10/2018 47,142,349
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 18/10/2018

51,502,006

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 91%