Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/10/2018 47,706,852
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 17/10/2018

51,758,456

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92%