Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/10/2018 48,377,123
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 10/10/2018

53,819,957

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%