Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/10/2018 55,857,446
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 08/10/2018

54,086,117

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%