Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/10/2018 55,606,644
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 04/10/2018

54,856,410

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%