Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/10/2018 53,794,803
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 01/10/2018

53,794,803

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%