Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 27/09/2018 56,957,953
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 9 tính đến ngày 27/09/2018

57,273,511

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%