Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/09/2018 54,007,422
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 9 tính đến ngày 23/09/2018

56,636,601

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%