Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 22/09/2018 57,967,465
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 9 tính đến ngày 22/09/2018

56,756,109

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%