Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/09/2018 57,883,051
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 9 tính đến ngày 20/09/2018

56,564,159

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%