Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/06/2018 67,101,469
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 13/06/2018

61,646,583

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 106%