Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/06/2018 64,612,721
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 12/06/2018

61,192,010

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%