Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/06/2018 62,394,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 11/06/2018

61,084,182

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%