Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/06/2018 63,198,403
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 09/06/2018

61,263,749

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%