Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/06/2018 70,862,766
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 08/06/2018

61,021,917

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%