Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/06/2018 69,060,225
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 07/06/2018

59,616,081

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 102%