Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/06/2018 63,861,559
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 06/06/2018

58,042,058

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%