Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/06/2018 58,195,894
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 05/06/2018

56,878,157

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98%