Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/06/2018 61,929,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 04/06/2018

56,856,000

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%