Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/06/2018 54,182,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 02/06/2018

56,360,000

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%