Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/06/2018 58,250,022
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 01/06/2018

58,250,022

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%