Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/05/2018 52,662,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 28/05/2018

58,227,750

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 127%