Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/05/2018 60,303,679
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 30/05/2018

58,149,552

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 127%