Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 27/05/2018 54,829,160
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 27/05/2018

58,340,649

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 127%