Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/05/2018 65,537,396
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 26/05/2018

58,475,706

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 127%