Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/05/2018 66,176,154
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 24/05/2018

57,777,483

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 126%