Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/05/2018 64,633,628
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 23/05/2018

57,412,324

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 125%