Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 22/05/2018 62,899,639
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 22/05/2018

57,084,082

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 124%