Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/05/2018 62,304,459
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 21/05/2018

56,807,151

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 124%