Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/05/2018 64,057,198
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 18/05/2018

56,399,278

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 123%