Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/05/2018 66,748,056
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 17/05/2018

55,948,813

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 122%