Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/05/2018 65,254,475
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 16/05/2018

55,273,860

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 120%