Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/05/2018 58,160,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 14/05/2018

54,301,786

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 118%