Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/01/2017 41,297,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 10/01/2017

39,857,400

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 12) 40,353,484
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 114%