Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/01/2017 40,694,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 09/01/2017

39,697,444

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 12) 40,353,484
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 107%