Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/01/2017 38,858,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 08/01/2017

39,572,875

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 12) 40,353,484
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 100%